2020 -21 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് പ്രവേശനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോഴ്‌സുകൾ, സില്ലബസുകൾ എന്നിവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ www.sitttrkerala.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

IMPORTANT DATES
Sl. No. Activity Date
1 Online Submission of Application begins 08.10.2020
2 Online Submission of Application ends 19.10.2020
3 Publication of Provisional Rank list & Trial Allotment 22.10.2020
4 Last date for appeal and correction of Applications 24.10.2020
5 Publication of Final Rank List & First Allotment 28.10.2020
6 Last date of Reporting/Joining based on First Allotment List 02.11.2020
7 Publication Second Allotment 05.11.2020
8 Commencement of First Semester Class & Induction Programme 06.11.2020
9 Last date of Reporting/Joining based on Second Allotment List 10.11.2020
7 Publication Third Allotment 13.11.2020
9 Last date of Reporting/Joining based on Third Allotment List 19.11.2020

അപേക്ഷകർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് നിർബന്ധമായും സമർപ്പിക്കേണ്ട രേഖകൾ

അലോട്ട്മെൻറ് ലഭിച്ചവർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പോളിടെക്‌നിക് ഡിപ്ലോമ പ്രവേശനത്തിന്റെ ഫൈനൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്‌മെന്റ് ലിസ്റ്റും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അപേക്ഷകർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും, ജനന തിയതിയും നൽകി 'CHECK YOUR RANK, CHECK YOUR ALLOTMENT" എന്നീ ലിങ്കുകൾ വഴി അവരവരുടെ ഫൈനൽ റാങ്കും ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്‌മെന്റും പരിശോധിക്കാം..

ADMISSION SCHEDULE
Sl. No. Polytechnic College Schedule
1 Sree Rama Government Polytechnic College, Thriprayar Link
2 Women's Polytechnic College, Thrissur Link